Gazali'nin İslam ahlak düşüncesindeki yeri

Gazali İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. Gazali’nin ahlak hakkındaki en önemli eseri İhyâü ulûmi’d‐dîn’dir. Ancak adından da anlaşılacağı üzere eser sadece ahlak kitabı olmayıp, ahlakın yanında tasavvuf, kelam ve fıkıh konularını da ihtiva etmektedir. Gazali’nin İhya’sında ve diğer eserlerinde sergilediği ahlak anlayışı tasavvufî özellik taşır. Bu tasavvufî ahlak telakkisi İslam ahlakından ve Hz. Peygamberin yaşadığı Kur’an ahlakından farklı bir şey değildir. Gazali’ye göre ahlak, insanı yaratılış gayesine uygun hâle getirir. Din ve ahlak aynı gayeye yönelirler. Bu sebepten dini ahlaktan, ahlakı dinden ayrı düşünmek mümkün değildir. İslam dini, insan hayatının her sahnesine nüfuz eder. Allah düşüncesinden kaynaklanan her fiil, gerçekleştiği an ahlakî bir davranış olur. Bu nedenledir ki İhya kitabında inanç ve ibadet bütünlüğünü vurgular. Gazali’nin ahlak telakkisi Kur’anla aydınlanmış, akılla yönlendirilmiş, felsefî temelli bir ahlak anlayışıdır.

---

Ortagüz Başlangıcı.
Bugün Greenwich saati ile 17.55’te içtima olacaktır.

---

Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? (Mü’minûn, 23/115)