Bir İslam alimi olarak Mustafa Asım Köksal

Kayseri Develi’de doğmuştur. Büyük dedelerine nispetle Pîr Velî oğulları diye bilinen bir aileye mensuptur. 1933’te Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı kâtiplik imtihanını kazanmıştır. Emekli olduğu 1964 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığında birçok görevde bulunmuştur. 28 Kasım 1998’de Ankara’da vefat etmiş ve Bağlum Kabristanı’na defnedilmiştir. Safahât’tan etkilenerek 1927’den itibaren dinî manzumeler yazmaya başlayan M. Âsım Köksal daha sonra ilmî çalışmalara yönelmiştir. Çalışmalarının büyük bölümünü Hz. Peygamber dönemine ayırmış, kaynaklarda kısa geçilmiş konuları ayrıntılı biçimde incelemeyi tercih etmiştir. Bu anlayışına uygun olarak yaptığı araştırmalar sonucunda ilk Müslümanların Dârülerkam’a giriş tarihi, Hz. Ömer’in ve Amr b. Abese’nin Müslüman oluş sırası gibi bazı konular hakkında birçok kaynakta aktarılan bilgilerin doğru olmadığını ortaya koymuştur. İslâm Tarihi-Hz. Muhammed (a.s.) ve İslâmiyet adlı eseri, en önemli ve en hacimli eserleridir.

---

Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlar ise daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar, iman eden ve rabbine dayanıp güvenenler içindir. (Şûrâ, 42/36)