Dîvan-ı Hikmet

Anadolu’muzun mayası irfandır. İrfan dünyamız ise Kur’an ve sünnet ile bezenmiştir. Geçmişten günümüze nice arif, hep bu kutlu yoldan gittiler. Sevenlerinin de bu yolda olmalarını arzu ettiler. İşte bu mübarek yola davet edenlerden birisi de Ahmed Yesevî’dir (ö. 562/1166). Ahmed Yesevî, Orta Asya Türklerinin dinî hayatında büyük tesirler bırakmıştır. “Pîr-i Türkistan” diye anılır. Mutasavvıf ve şairdir. Yeseviyye tarikatının kurucusudur. Ahmed Yesevî’nin dinî-tasavvufî manzumelerini içine alan eseri ise Dîvân-ı Hikmet’tir. Şiirlerinde Kul Hâce Ahmed, Hâce Ahmed, Miskin Ahmed, Yesevî gibi mahlaslar kullanmıştır. Ahmed Yesevî’nin hikmetlerini ihtiva eden şiirleri sanat endişesinden uzak, basit ve yalın bir anlatıma sahiptir. Ahmed Yesevî’nin kitabına konu edindiği hikmetlerin gayesi, İslâm dinine yeni girmiş veya bu dini henüz kabul etmemiş Türkler’e İslâmiyet’in esaslarını anlatmak, Ehl-i sünnet akîdesini öğretmek, Yeseviyye tarikatı müridlerine tasavvufun inceliklerini, tarikatın âdâb ve erkânını telkin etmektir.

---

Şair, Yazar Yahya Kemal Beyatlı’nın Vefatı. (1958)
Yeni Türk Harflerinin Kabulü. (1928)
Saltanat Kaldırıldı. (1922)

---

Aç olanı doyurun, hastayı ziyaret edin. (Buhârî, Et’ime, 1, Merdâ, 4)