Batı Revakları

Mescid-i Aksâ Külliyesi’nin batı duvarlarını oluşturan 69 kemerden oluşur. Memlûk Sultanı en-Nâsır Muhammed Kalavun tarafından yaptırılmıştır. Ancak İslam öncesinden veya Fâtımîlerden gelen kısımlar da mevcuttur. Altı yerde kapıya dönüşen revaklar üzerinde çeşitli medreseler bulunmaktadır. Ayrıca revakların arkalarındaki bazı odalarda Kudüs ve Mescid-i Aksâ’ya hizmet etmiş bazı önemli kişilerin kabirleri de mevcuttur. Ürdün Kralı Abdullah ile Filistin’in ilk direnişçilerinden Abdulkadir el-Hüseynî ve oğlu Faysal’ın kabirleri de buradadır.

batırevaklar 2

batırevakları2

batırevakları

batırevakları 3

Kuzey Revakları

Mescid-i Aksâ Külliyesi’nin kuzeydoğudaki Sıbtlar Kapısı’ndan, kuzeybatıdaki Gavânim Minaresine kadar devam eden 42 kemerden oluşur. Bunlardan Sıbtlar Kapısı’ndan Sıbtlar Kapısı Minaresi’ne kadar mevcut ilk on biri en eski olanlarıdır. Sonraki bölümün üzerinde medreselerin çoğu birleştirilerek Umeriyye İlkokulu’na dönüştürülmüştür. 1213-1432 yılları arasında inşa edilen bu revaklar, üstünde ve arkasında irili ufaklı onlarca bina ile birçok medrese, tekke ve zaviyeleri de bünyesinde barındırır. Bu binalar, Fâtımîlerin Şiî inançlarını yaymak üzere kurdukları Ezher’e karşılık olmak üzere Memlûkler tarafından Sünnî bir eğitim vermek üzere kurulmuşlardır. Tarih boyunca revaklar, Romalılar, Haçlılar, Fâtımîler, İhşidîler, Eyyûbîler, Memlûkler ve Osmanlıların değişik tasarruflarından geçmiştir. Bazı odalar, Osmanlı mutasarrıfının konağı ve bir ara hapishane olarak da kullanılmıştır.

Kuzey Revakları

Editör: Mehmet Çalışkan