Tasavvuf, tarih boyunca toplumların ahlâkının güzelleşmesi konusunda önemli hizmetler görmüştür. Bununla birlikte ortaya çıktığı dönemden itibaren çeşitli kesimler tarafından bazı tenkitlere de tabi tutulmuştur. Bu tenkitlerin bir kısmı bizzat sûfiler tarafından yapılmıştır. Bir kısmı ise diğer âlimlerin öncülüğünü ettiği bazı akımlar tarafından yöneltilmiştir. Hiç şüphesiz bir ilim dalının gelişebilmesindeki en önemli unsur o ilme çeşitli kesimlerden yöneltilen tenkitlerdir. Tasavvuf ilmi de gerek Sûfilerce gerekse diğer ulema tarafından yönetilen yapıcı tenkitlerle şekil almıştır. Tenkitler, teşekküründe bireysel tecrübelerin de etkili olduğu tasavvufi düşünce ve uygulamaların mümkün mertebe şeriata bağlı kalmasını sağlamıştır.

İÇİNDEKİLER:

Velâyet nedir?

Evliyâ olmak için tasavvuf yoluna girmek gerekli midir?

Velîlik, yalnızca tasavvuf ilminin konu edindiği bir kavram mıdır?

Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mıdır?

Mürid şeyhinin karşısında gassal önündeki meyyit gibi mi olmalıdır?

Velî kimdir?

Kerâmet nedir?

Râbıta nedir?

Tevessül nedir?

----------------------------------------

Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi