Tasavvuf büyüklerinin zühd anlayışları, hayat hikâyeleri, itikadî görüşleri, menkıbeleri, tasavvuf kavramları, hâller ve makamlar gibi konular çeşitli kitap ve risaleler telif edilerek ele alınmıştır. Bu eserlerde bir taraftan örnek şahsiyetlerin hayat hikâyeleri sonraki nesillere aktarılırken diğer taraftan da Kur’an ve Sünnet temelli tasavvufun temel ilkeleri tespit edilmiştir. Başta Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinde yazılmış olmak üzere günümüze çok sayıda el yazması ve basılı tasavvuf eseri ulaşmıştır. Günümüzde de bu literatür gelişmeye devam etmektedir.

İÇİNDEKİLER:

Tasavvuf Klasikleri

Er-Risâle - Kuşeyrî (ö. 465/1072)

İhyâü ulûmi’d-dîn - Gazzâlî (ö. 505/1111)

Dîvân-ı Hikmet - Ahmed Yesevî (ö. 562/1166)

El-Fütühâtü’l-Mekkiyye ve Fusûsü’l-hikem - İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240)

Makâlât - Hacı Bektâş-ı Velî (ö. 669/1271)

Mesnevî - Mevlânâ (ö. 672/1273)

Risâletü’n-Nushiyye - Yûnus Emre (ö. 720/1320)

Müzekkin’n-nüfûs - Eşrefoğlu Rûmî (ö. 874/1469)

Muhammediyye - Yazıcıoğlu Mehmed (ö. 855/1451)

----------------------------------------

Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi