Bilindiği üzere mutasavvıfların zihin dünyalarını bizlere kavramlar yansıtır. Esasında bir disiplinin anlaşılabilmesi ancak o ilmin kendine has dilini oluşturan kavramlar ve terimlerin bilinmesi ile mümkün olur. Bunun için tasavvufu ve sûfîleri anlamak da öncelikle tasavvuf kavramlarını tanımaktan geçmektedir. Diğer disiplinlerde olduğu gibi tasavvuf ilminin de kendine özgü bir dili ve üslubu bulunur. Her ne kadar gündeme geldiği her ortamda tasavvufun bir hâl ilmi olduğu, onun tahsilinden ziyade yaşanabilecek bir tecrübe ifade ettiği dile getirilse de daha tasavvufun ortaya çıkışının ilk yıllarından itibaren mutasavvıfların kendilerini bazı özel kavram ve ıstılahlarla ifade ettikleri görülür.

-----------------------------------------

Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi