Bu idğam çeşidinin harfleri 3 grupta olup her bir grupta yer alan harfler kendi aralarında idğam edilirler.

1. Gruptaki harfler: " ﻂ ﺪ ﺖ " harfleridir. Bunlardan birisi önce ve cezimli olarak gelirse aynı grup harflerinden solup sonra gelene idğam edilir. Bu uygulamada dikkat edilecek en önemli husus şudur: Diğer örnekler idğam halinde şeddeli okunmasına rağmen " ﺍَحَطْتُ " " بَسَطْتَ " vb. kelimeler tam şeddeli okunmayıp ﻂ harfi belirtilmelidir.

2. Gruptaki harfler: " ﻆ ﺬ ﺚ " harfleridir. Bu harflerin de kendi aralarında idğamları yapılır ki önce gelen sonrakine katılarak şeddeli okunurlar.

3. Gruptaki harfler: " ب م " harfleridir. Bu harflerden sadece " ب " harfi önce gelmesi halinde sonra gelen " م " harfine idğam edilerek şeddeli halde okunur.

Hafız Davut Kaya

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı