Akletme, bilme ve idrak etme yeteneklerine sahip olan insanoğlunun, belki de imtihanın gereği olarak unutma ve yanılma özelliklerine de sahip olduğunu biliyoruz. İnsanların, bu özellikleri sebebiyle zaman zaman peygamberler tarafından kendilerine öğretilen bilgileri unutarak yanlış yollara saptıklarını ve hatalı uygulamalar içine girdiklerini, bunun üzerine de Allah Teâlâ’nın yeni peygamberler göndererek onları yeni kitap ve bilgilerle donattığını görüyoruz. Söz konusu peygamberler gönderildikleri toplulukları uyararak hata ve yanlışlarından dönmelerini istemişlerdir. Bütün peygamberler gibi ilâhî kitaplar da aynı amaçla gönderilmiştir. Mesajlarında ortak konular yanında birbirlerinden farklı olarak dile getirdikleri hususların olması, onların gönderiliş amaç ve maksatlarını değiştirmez. Bu nedenle bizler, aralarında ayırım yapmaksızın bütün peygamberlere inandığımız gibi, yine aralarında ayırım yapmaksızın bütün ilâhî kitaplara da inanırız. Kur’an’a iman etmek demek, onunla bize gönderilen mesajları doğru anlamak, bu mesajların yüce Allah’ın buyrukları olduğunu kabullenmek ve gereklerini yerine getirmek demektir. Allah Teâlâ’nın, son peygamberi Muhammed Aleyhisselâm’a gönderdiği şekilde, tahriften korunmuş olarak bize kadar gelmiş bulunan yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim elimizdedir.

İÇİNDEKİLER:

I. TEMEL ESASLAR

     A. İlâhî Kitaplara İman Etmenin Gereği

     B. Kitapların Gönderiliş Hikmetleri

     C. Kitapların Vahyedilişi

BİRİNCİ BÖLÜM: İLÂHÎ KİTAPLARIN GÖNDERİLDİĞİ PEYGAMBERLER

     I. SAYFALAR

     II. KİTAPLAR

          A. Tevrat

                 1. Tevratın Bölümleri

                 2. Kur’an’a Göre Tevrat’ın İçeriği ve On Emir

          B. Zebur

          C. İncil

          D. Tahrif Meselesi

İKİNCİ BÖLÜM: KUR’ÂN-I KERİM

     I. KUR’ÂN-I KERİM’İN ÖZELLİKLERİ

     II. KUR’AN TARİHİ

          A. Kur’an’ın Nüzulü, Yazılması, Toplanması, Çoğaltılması ve Tevâtür Yoluyla Nakledilmesi

          B. Kur’an’ın Tertibi

          İ‘caz Şekilleri

V. KUR’ÂN-I KERİM’İN MUHTEVASI

KUR’AN’I DİĞER İLÂHÎ KİTAPLARDAN AYIRAN ÖZELLİKLER

SORULAR – CEVAPLAR

SONUÇ

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=407