Âhiret inancını anlattığımız eserimizde konuyu bu çerçevede ele almaya ve insanımızın zihnine takılan sorulara cevap bulmaya çalıştık. “Ölüm ve Âhiret”, “Kabir ve Kıyamet”, “Diriliş ve Âhiret Halleri” şeklindeki üç ana başlık altında dünya sonrası hayatla ilgili Kur’an ve hadiste yer alan bilgileri ana hatlarıyla derlemeye ve itikadî açıdan değerlendirmeye gayret ettik. Gayemiz sadece nakille, yani Allah ve Resûlünün bildirmesiyle bilinebilen âhiretle ilgili sağlam bilgilerle akılların aydınlatılması ve böylece kalplerin tatmine ulaşmasıdır. Zira geleceği aydınlanan, ileride nelerle karşılaşacağını bilen insan, hayatını buna göre düzenler ve gelecek için bu çerçevede hazırlık yapar.

İÇİNDEKİLER:

BİRİNCİ BÖLÜM: ÖLÜM VE ÂHİRET

     I. ÖLÜM GERÇEĞİ

          A. Ölümün Mahiyeti

          B. Ölüm Karşısında Müminin Durumu

                1. Ölümü Hatırlamak ve Ona Hazırlanmak

                2. Ölümü Temenni Etmemek

     II. ÂHİRETİN VARLIĞI

          A. Ahiretin Varlığının İspatı

          B. Âhiret İnancının Faydaları

İKİNCİ BÖLÜM: KABİR VE KIYAMET

     I. KABİR HAYATI

          A. Ruhun Mahiyeti ve Ölmezliği

          B. Kabir Hayatının Varlığı ve Mahiyeti

          C. Kabir Ahvali

                   1. Kabir Suali

                   2. Kabir Azabı

                   3. Kabir Nimeti

      II. KIYAMET

            A. Kıyametin Zamanı

            B. Kıyamet Alâmetleri

            C. Kıyametin Kopuşu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DİRİLİŞ VE ÂHİRET HALLERİ

      I. ÖLÜMDEN SONRA DİRİLİŞ: BA‘S

             A. Dirilişin İmkân ve İspatı

             B. Dirilişin Mahiyeti

     II. HAŞİR VE MAHŞER

     III. HESAP, SUAL VE MÎZAN

     IV. SIRAT

     V. HAVZ-I KEVSER

     VI. ŞEFAAT

     VII. A’RÂF

     VIII. CEHENNEM

            A. İsimleri

            B. Cehennem Azabı

      IX. CENNET

            A. İsimleri

            B. Nimetleri

            C. Allah’ın Görülmesi

SONUÇ

Kitabın PDF ve ePUB formatlarına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=401