İman etmeden ölen kişilerin uhrevi durumu ne olacak?

Sahabeden Selmân-ı Fârisî hicretten sonra Medine’ye gelip Müslüman olmuş, arkadaşlık etmiş olduğu Hristiyanları ve amellerini anlatmış, Hz. Peygamber de “Onlar İslam dini üzere ölmediler.” buyurunca dünyası kararmıştır. Sonra “Şüphesiz, iman edenler; Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sâbiîler’den de Allah’a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler” mealindeki ayet inmiştir. Ardından Hz. Peygamber Selmân’ı çağırıp şöyle buyurmuştur: “Bu ayet senin arkadaşların hakkında indi. Kim benim peygamber olarak geldiğimi işitmeden önce İsa’nın dini ve İslam üzere ölürse o hayırdadır. Ama bugün kim beni işitir de bana iman etmezse o da helâk olmuştur.” İslamiyet dışındaki dinlerin mensupları, Hz. Muhammed’e ve Kur’an’a inanıp “İslam milleti”ne girmedikçe iman etmiş sayılmazlar.

---

Ahmed Cevdet Paşa’nın Vefatı (1822-1895)

---

Allah’a ve Peygamber’e itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. (Âl-i İmrân, 3/132)