(Allah’ım!) Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur! (Müslim, Müsâfirîn, 201)


Allah’ım! Fakirlikten, küfürden, şirkten, nifaktan ve ‘görsün, duysunlar’ diye yapılan amelden sana sığınırım. (İbn Hibbân, Sahîh, III, 300)


Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. (İbn Hanbel, Müsned, I, 403)


Bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip iyiliğini arttıran, bana nimet verip nimetini bollaştıran Allah’a hamdolsun. (Ebû Dâvûd, Edeb, 97, 98)


Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et... (Bakara, 2/128)


Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. (Âl-i İmrân, 3/193)


Allah’ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et! (Ebû Dâvûd, Vitir, 26)


Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. (Müslim, Salât, 222)


Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru. (Buhârî, De’avât, 55)    


“Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir...” (İbn Hanbel, Müsned, I, 403)


Allah’ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. (Tirmizî, De’avât, 70)


“Rabbimiz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla!” (İbrahim, 14/41)


“...Rabbim! Bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle! Kuşkusuz sen duayı işitmektesin.” (Âl-i İmrân, 3/38)


“(Rabbim!) İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme!” (Şu’arâ, 26/87-89)


“Allah’ım! Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın.” (İbn Hibbân, Ed’iye, 974)


Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. (İbn Hanbel, Müsned, I/403)


“Rabbim! Günahımı affet, rahmet kapılarını bana aç.” (Tirmizî, Salât, 231)


Rabbim! Bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. (İbrahim, 14/35)


 


Ramazana Özel Ayet Ve Hadslerden En Güzel Dular Indir

Allah’ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. (Müslim, Zikir, 72)


“Allah’ım! Küfre düşmekten ve fakirlikten sana sığınırım.” (İbn Hanbel, Müsned, V, 36)


“Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru…” (Âl-i İmrân, 3/16)
 


“Allah’ım! Kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyorum.” (Hâkim, Deavât, 1868)


“...Rabbimiz! Bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkârcı topluluğa karşı bize yardım et...” (Bakara, 2/250)


“...Allah’ım! Verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.” (Hâkim, Deavât, 1868)


 “Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygambere tabi olduk; artık bizi şahitlerle beraber yaz.” (Âl-i İmrân, 3/53)


Ramazana Özel Ayet Ve Hadslerden En Güzel Dular Indir

“Allah’ım! (Haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Salât, 367)


“Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine gark eyle! Sen merhametlilerin en merhametlisisin...” (A’râf, 7/151)


“Allah’ım! Zikrine, şükrüne ve sana güzel ibadete karşı bana yardım eyle.” (Ebû Dâvûd, Salât, 361)


“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz!” (A’râf, 7/23) 


“...Rabbim! Onlar (anne ve babam) nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster...” (İsrâ, 17/24)


“Allah’ım! Cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. (İbn Hibbân, İstiâze, 999)


“Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni doğru yola ilet ve bana rızık ver.” (Ebû Dâvûd, Salât, 145)


Ramazana Özel Ayet Ve Hadslerden En Güzel Dular Indir

“Allah’ım! Senden dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda af ve afiyet istiyorum.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 110)


“Allah’ım! Ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavât, 128)


“Allah’ım! Seferde yardımcı, geride kalan çoluk çocuğumuz ve malımızın koruyucusu sensin.” (Ebû Dâvûd, Cihâd, 79)


“Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz! Çünkü kudret ve hikmet sahibi olan ancak sensin.” (Mümtehine, 60/5)


“Allah’ım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum.” (Hâkim, Deavât, 1872)


“...Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al.” (A’râf, 7/126)


Ramazana Özel Ayet Ve Hadslerden En Güzel Dular Indir

“Allah’ım! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır.” (İbn Hibbân, Ed’ıye, 960)


“...Rabbimiz! Nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.” (Tahrîm, 66/8)


“Allah’ım! Azabından affına sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığınırım.” (Nesâî, İstiâze, 62)


“...Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster!” (Kehf, 18/10)


“Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığıyla va’dettiklerini ver bize; kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden dönmezsin.” (Âl-i İmrân, 3/194)


Ramazana Özel Ayet Ve Hadslerden En Güzel Dular Indir

“Allah’ım! Sen selamsın. Selamet de sendendir. Ey celal ve ikram sahibi! Sen münezzehsin, sen yücesin” (Müslim, Mesâcid, 135)


“...Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme...” (Bakara, 2/286)


“(Allah’ım!) Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. (Hâkim, Deavât, 1914)


Ramazana Özel Ayet Ve Hadslerden En Güzel Dular Indir

Ramazan Ayına Özel Her Güne Bir Dua Button 2

Editör: Hüsne Yılmaz