banner250

banner246

Çorum'da 3. Cami Çocukları Spor Oyunları Ödül Töreni

Çorum İl Müftülüğü ve Çorum Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği "3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rı"n­da de­re­ce­ye gi­ren­le­re ödül­le­ri da­ğı­tıl­dı

Çorum Müftülüğü 29.08.2018, 11:33
Çorum'da 3. Cami Çocukları Spor Oyunları Ödül Töreni
© Diyanet Haber

Ak­şem­set­tin Ca­mii bah­çe­sin­de dü­zen­le­nen ödül tö­re­ni­ne Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı Yay­gın Din Eği­ti­mi Da­ire Baş­ka­nı Sa­li­ha Bil­giç, Diyanet İşleri Uzmanı Yasemin Çekiçoğlu, Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu, Çorum İl Müf­tü­sü Dr. Ah­met Akın, Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer, ASKF Baş­ka­nı Se­fer Kur­ta­ran, Fut­bol İl Tem­sil­ci­si En­gin Ayan, Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Baş­ka­nı Na­dir So­lak, Ma­sa Te­ni­si İl Tem­sil­ci­si Mus­ta­fa Ba­kan, Ço­rum Be­le­di­ye­si Te­sis­ler Mü­dü­rü Mah­mut Ya­ba­cı­oğ­lu, öğrenciler ile aileleri ka­tıl­dı.

Ödül tö­re­ni Hı­dır­lık Ku­r’an Kur­su öğ­ren­ci­le­rin­den Mu­ham­med Ya­şar Şa­hin’in Ku­r’an-ı Ke­rim ti­la­vet ile baş­la­dı. Ar­dın­dan Hı­dır­lık Ku­r’an Kur­su öğ­ren­ci­le­rin­den Emir­han Al­baş, Emir­han Ak­soy, Nu­man Uy­sal, Se­lim Can Cu­luk ve Meh­met Can Li­kit’ten olu­şan gru­bun ila­hi­le­ri ile de­vam et­ti. Program, yapılan protokol konuşmalarıyla devam etti.

Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı Yay­gın Din Eği­ti­mi Da­ire Baş­ka­nı Sa­li­ha Bil­giç, İl Müf­tü­sü Dr. Ah­met Akın, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ve­ki­li Ah­met Ya­ba­cı­oğ­lu ve Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dü­rü Ha­şim Eğer kı­sa bi­rer ko­nuş­ma ya­ptı. Yapılan konuşmalarda bu faaliyetin öne­mi­ne dik­kat çekil­erek Cami Çocukları Spor Oyunlarının önü­müz­de­ki yıl­lar­da da de­vam et­me­si­ gerektiği vurgulandı.

Protokol konuşmalarının ardından 3. Cami Çocukları Spor Oyunları ödül törenine geçildi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen “Cami Çocukları Spor Oyunları”; Satranç, Masa Tenisi, Dart ve Futbol olmak üzere dört ayrı kategoride ve top­lam 821 öğ­ren­cinin katılımıyla tamamlandı. Ön­ce­ki gün oy­na­nan fi­nal ma­çı ile so­na eren Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rın­da; ka­te­go­ri­le­rin­de ilk dört sı­ra­yı alan spor­cu­la­ra hediyelerle bir­lik­te bi­rer ma­dal­ya verildi. Ço­rum Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan top­lam 96 bi­sik­let he­di­ye edil­di.

3. Ca­mi Ço­cuk­la­rı Spor Oyun­la­rın­da ka­te­go­ri­le­rin­de de­re­ce­ye gi­ren ve ödül al­ma­ya hak ka­za­nan spor­cu­lar;

SAT­RANÇ:

Kız Öğrenciler 2007-2009 doğumlular alt kategorisinde:

1. Elif Ka­ba­ca

2. Rü­mey­sa Gök­çe  

3. Şu­ra­nur Gök­çe

4. Me­di­ne Yıl­maz

Erkek Öğrenciler 2007-2009 doğumlular alt kategorisinde:

1. Oğuz­han Öz­dil­li

2. Ze­ke­ri­ya Be­rat Şa­hin

3. Eb­rar La­yık

4. Kay­ra Ir­mak

Kız Öğrenciler 2003-2006 do­ğum­lular alt kategorisinde:

1. Fir­devs Öz­ka­ya

2. Fat­ma Bey­za Baş

3. Rü­mey­sa Kar­tal

4. Ze­li­ha Mert

Erkek Öğrenciler 2003-2006 doğumlular alt kategorisinde:

1. Ha­kan Yü­ce­türk

2. Ah­met Bo­ra Buz­ka­ya

3. El­van Çe­le­bi Bi­çi­ci

4. Ba­ki Bal­cı

MA­SA TE­Nİ­Sİ:

Kız Öğrenciler 2007-2009 doğumlular alt kategorisinde:

1. Es­ma­nur Dok­göz

2. Ec­rin Boz

3. Bey­za Sön­mez

4. Su­de­naz Tek­men

Erkek Öğrenciler 2007-2009 doğumlular alt kategorisinde:

1. Meh­met Y. Ka­ra­kaş

2. Eren Toz

3. Os­man Ha­sır­cı

4. En­ver Ünal

Kız Öğrenciler 2003-2006 doğumlular alt kategorisinde:

1. Mer­ve Tö­ker

2. Fat­ma Ulu­pı­nar

3. Yağ­mur Coş­kun

4. Sa­tı Ka­ra­ağaç

Erkek Öğrenciler 2003-2006 doğumlular alt kategorisinde:

1. Ab­dul­ka­dir Say­dam

2. Nu­rul­lah Taş

3. Fur­kan Yıl­dı­rım

4. Se­fa Bı­yık

DART:

Kız Öğrenciler 2007-2009 doğumlular alt kategorisinde:

1. Şu­ra­nur Gök­çe

2. Fat­ma­nur Aş­gın

3. Su­de­naz Tek­men

4. Ni­sa­nur Kö­se­şa­hin

 Erkek Öğrenciler 2007-2009 doğumlular alt kategorisinde:

1. Enes De­mir

2. Fu­at Ak­taş

3. Meh­met Efe Taş­de­len

4. Ege Ak­su

Kız Öğrenciler 2003-2006 doğumlular alt kategorisinde:

1. Rav­za­nur Da­ğıs­tan­lı

2. Bey­za­nur Ak­man

3. Ha­ti­ce Tek­men

4. Fat­ma Mer­can

Erkek Öğrenciler 2003-2006 doğumlular alt kategorisinde:

1. So­ner Şen

2. Ca­ner Dur­ka­ya

3. Mu­ham­met Tir­ya­ki

4. De­niz Bay­rak­tar

Fut­bol bran­şın­da ise Mi­mar Si­nan Ca­mii bi­rin­ci, İmam Ha­tip Ca­mii ikin­ci, İlim Yay­ma Ca­mii üçün­cü ve Kö­roğ­lu Ca­mii ise dör­dün­cü­lük ödü­lü­nün sa­hi­bi ol­du­lar.

Kaynak: Diyanet Haber
banner242
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?