Elinizdeki bu eser hac ve umre ibadetine ilişkin kutsal mekanlar ile Hz. Peygamber ve ashabının yaşadığı tarihî yerlerin daha iyi tanıtılması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanmıştır. “Kutsal Topraklar Rehberi (Hicaz Albümü)” isimli bu eserde hac ve umre yolcularının ziyaret edecekleri mekanlar, tarihî ve coğrafî özellikleriyle fotoğraflar eşliğinde tanıtılmaktadır. Bu kitapla, hac ve umre yolcularımızı hem zihnen hem de kalben Hz. Peygamberin yaşadığı günlere götürmek, bedenen o mekanlarda bulunmanın anlamı üzerinde düşünmelerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Ayrıca, hac ve umre yolcularının ibadetlerinden elde edecekleri manevi lezzeti arttırmak, ziyaret edecekleri mekanların hafızalarında daha kalıcı bir iz bırakması diğer bir ifadeyle fizikî mekan ile tarih bilincinin buluşması hedeflenmiştir.

İÇİNDEKİLER:

00:00:00 KUTSAL TOPRAKLAR REHBERİ
00:00:11 MEKKE 
00:13:04 Harem 
00:17:26 Kâbe  
00:26:41 Kâbe Kapısı  
00:28:41 Hacer-i Esved 
00:31:58 Makam-ı İbrâhim  
00:34:18 Altın Oluk  
00:36:59 Mültezem  
00:39:04 Şâzervân  
00:39:50 Hicr 
00:41:36 Kâbe’nin Örtüsü  
00:49:19 Kâbe Hizmetleri  
00:54:31 Surre 
00:55:44 Mescid-i Harâm  
01:02:50 Zemzem 
01:07:36 Safâ ve Merve  
01:09:49 Hz. Peygamberin Doğduğu Ev  
01:11:54 Hz. Hatice’nin Evi 
01:12:53 Dârü’n-Nedve  
01:14:25 Dârü’l-Erkâm  
01:16:27 Ümmü Hânî’nin Evi  
01:17:20 Ebu Kubeys 
01:20:09 Kuaykıân  
01:20:35 Ömer Dağı  
01:21:07 Ebu Tâlib Mahallesi  
01:24:25 Ecyâd  
01:25:18 Mesfele ve Ma’lât  
01:25:53 Cennetü’l-Muallâ  
01:28:11 Bi’rituvâ  
01:28:57 Mescid-i Cin 
01:30:14  Mescid-i Râye  
01:30:41 Mescid-i İcâbe  
01:31:14 Mescid-i Ebu Bekir 
01:32:23 Arafat 
01:35:48 Mescid-i Nemire 
01:36:27 Müzdelife  
01:38:51 Mina 
01:42:51 Mescid-i Hayf 
01:44:41 Cemerât  
01:47:35 Akabe 
01:51:01 Mugammes Vadisi 
01:51:31 Muhassir Vadisi 
01:51:50 Hira 
01:55:31 Sevr 
01:56:44 Hudeybiye 
02:00:15 Huneyn 
02:03:33 Ci’râne  
02:05:42 Hz. Âmine’nin Kabri  
02:08:07 Hz. Halîme’nin Evi
02:09:52 Hz. Meymûne’nin Kabri
02:11:31 Abdullah B. Ömer’in Kabri
02:13:14 Mîkât Yerleri
02:18:09 Panayırlar
02:21:47 Mi’rac  
02:24:06 Tâif
02:26:15 Mescid-i Addâs
02:27:19 Mescid-i Kûu’ 
02:28:02 Nahle Vadisi 
02:29:34 Şuaybe  
02:30:14 Recî’ Vak’ası  
02:33:05 Gamîm
02:33:25 Usfân
02:34:20 Merrü’z-Zahrân
02:36:30 MEDİNE
02:42:18 Hicret
02:45:52 Hicret Yolu
02:47:44 Mescid-i Nebevî 
02:57:53 Hücre-i Saâdet
03:03:08 Ravza-i Mutahhara
03:04:26 Minbe
03:05:48 Mihrap
03:07:01 Mahfil 
03:07:51 Cennetü’l-Bakí’
03:10:37 Hz. Peygamberin Babası Abdullah B. Abdülmuttalib’in Kabri 
03:12:39 Mescid-i Gamâme (Musallâ)
03:13:57 Mescid-i Ebu Bekir Es-Sıddîk
03:14:43 Mescid-i Ali B. Ebu Tâlib
0 3:15:29 Medine İstasyonu
0 3:16:0 Mescid-i Sebak
0 3:16:48 Mescid-i İcâbe
0 3:19:1 Mescid-i Secde
03:20:18 Mescid-i Sukyâ 
3:21:22 Mescid-i Kubâ
0 3:26:46 Mescid-i Cum’a
0 3:27:59 Mescid-i Fadîh
03:29:24 Bi’r-i Erîs  
03:31:14 Mescid-i Kıbleteyn
03:34:23 Bi’r-i Rume  
03:35:07 Uhud 
03:41:13 Hendek  
03:45:33 Mesâcid-i Seb’a  
03:50:38 Mescid-i Benî Harâm  
03:51:29 Benî Nadîr ve Benî Kurayza Toprakları  
03:54:19 Mescid-i Zülhuleyfe (Mîkât Mescidi)  
03:56:00 Bi’r-i Maune
03:59:07 Bedir 
04:02:24 Mescid-i Arîş  
04:03:42 Mescid-i Bi’r-i Ravhâ  
04:04:14 Hayber 
0 4:06:40 Tebük

📖 Kitabın ePUB formatına erişmek için:

https://yayin.diyanet.gov.tr/e-kitap/-kutsal-topraklar-rehberi/komisyon/ilmihal-fikih/4157