Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur’an’ı okumakta acele etme. “Rabbim! İlmimi arttır!” de! (Tâ-Hâ, 20/114)

Ayetin ilk kısmı Allah’ın (cc) gücünü, yüceliğini ve de “mutlak hükümdar” sıfatını vurgulamaktadır. İkinci bölümde de Peygamberimize bir uyarı ve dua tavsiyesi bulunmaktadır. Kur’an’ın nüzulü sırasında Cebrail (as), ayetleri Peygamberimize (sas) okurken, henüz Cebrail’in (as) okuması bitmeden Hz. Peygamber (sas) gelen ayetleri ezberlemeye çalışır ve kendi kendine tekrarlardı. “Kur’an’ı okumakta acele etme” uyarısı ile Hz. Peygamber’e (sas) ilmini artırması için dua etmesi öğütlenmiştir.

Mutlak hâkim olan sadece Allah’tır. Kur’an-ı Kerim tefekkür edilerek okunmalıdır. Fiilî olarak gayret etmenin yanında ilmimizi artırması için Yüce Allah’a (cc) dua etmeliyiz.

Vahiy: Hızlı bir şekilde ve gizlice söylemek; ilham etmek; Allah’ın dilediği emir, hüküm ve bilgileri peygamberine bildirmesi.