Hanımların hatibi: Esmâ bint Yezîd (r.anha)

Babası ile kız kardeşi sahâbî olan Esmâ (Fükeyhe bint Seken), Evs kabilesinin Abdüleşheloğulları’na mensuptur. Muâz b. Cebel’in (r.a.) halasının kızı olup Bey‘atürrıdvân’da Hz. Peygamber’e (s.a.s.) biat eden hanımlardandı. Esmâ’ya şöhret kazandıran olay onun kadınları temsilen, Hz. Peygamber’in huzuruna giderek veciz bir konuşma yapmasıdır. Bu konuşma sebebiyle Rasûl-i Ekrem tarafından takdir edilen Esmâ (r.anhâ), “hatîbetü’n-nisâ” lakabıyla anılmıştır. Esmâ, Hz. Peygamber’e (s.a.s.) kadınların hayızdan ve cünüplükten nasıl temizleneceklerini sorması üzerine Hz. Âişe (r.anhâ), utanma duygusunun ensâr kadınlarının dinlerini öğrenmesine engel olmadığını söylemiştir. Onun, Hayber Gazvesi ile Mekke’nin fethine katıldığı, Yermük Savaşı’nda dokuz Bizans askerini öldürdüğü rivayet edilmektedir. Esmâ daha sonra Dımaşk’a yerleşti ve 30 (650) yılı civarında orada vefat etti. Onun rivayet ettiği 81 hadisin 55’i Müsned (VI, 452-461) ve Kütüb-i Sitte’de bulunmaktadır.

---

Şüphe yok ki iman edip dünya ve âhiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekât verenlerin rableri katında ecirleri vardır; onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. (Bakara, 2/277)