Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere 7 adet Müfettiş Yardımcısı alım ilanına çıktı.

Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında münhal bulunan; duyuruda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadroya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen "Müfettiş Yardımcısı" alımı yapılacaktır. ​"

MÜNHAL KADRO

BULUNDUĞU YER

UNVANI

SINIFI

ADEDİ

Başkanlık Merkezi

Müfettiş Yardımcısı

Genel İdare Hizmetleri

7 (YEDİ)

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Müfettiş Yardımcılığı sınavına girebilmek için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) En az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim görmüş olmak,

b) 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilan edildiği tarihte Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü kadrolarında görev yapıyor olmak,

ç) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak.

d) Duyuruda yazılı süre içinde, elektronik ortamda Başkanlığa başvurmak,

e) Memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmamak.

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen ortak nitelik şartını taşıyor olmak,

3- Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında daha önce iki defa başarısız olmamak,

4- Son beş yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

NOT:

Adaylar, başvuru şartlarından memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmadığı, sağlık durumunun her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olduğu, “ortak nitelik” şartını taşıdıkları, müfettiş yardımcılığı sınavında daha önce iki defa başarısız olmadıkları ve aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almadıklarına ilişkin hususları elektronik başvuru ekranında beyan edeceklerdir.

Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren özgeçmişlerini yazacaklardır.

II. BAŞVURU ŞEKLİ

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS Programı üzerinden https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav” yapılacaktır.

a) Müracaat işlemleri 03.10.2022 – 14.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında yapılacaktır.

b) Sınav şartlarına ilişkin bilgi/belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir.

c) Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.

ç) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

d) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III. SINAV ŞEKLİ KONULARI YERİ VE ZAMANI

1- Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

2- Sınav Konuları;

A. Yazılı Sınav:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile

Başkanlığın diğer mevzuatı.

c) Devlet Memurları Kanunu.

ç) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu.

f) Türkçe kompozisyon.

g) Arapça.

B. Sözlü Sınav:

a) Kur’an-ı Kerim tilaveti ve anlamı,

b) Tefsir,

c) Hadis,

ç) Akaid,

d) Fıkıh,

e) Siyer-i Nebi,

f) Türk-İslam Tarihi,

g) Genel Kültür,

ğ) Yazılı sınav konuları.

3-Yazılı sınavlar, ilanda belirtilen yer ve saatte başlar, geç gelenler sınava alınmazlar.

4- Sınava giren adaylar, yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdür.

IV. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1) Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde “www.diyanet.gov.tr” ve aynı sitedeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı sayfasında ilan edilecektir.

2) Yazılı sınav için “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

3) Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1) Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

2) Başarı notu, her sınav için 100 üzerinden 70 puandır. Sınavlar, sınav kurulu tarafından önceden hazırlanan cevap anahtarına göre değerlendirilir. Sözlü sınavlarda, sınav kurulu üyelerinin verdikleri puanların ortalaması alınır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar aday müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı sayılır.

3) Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

4) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavını kazananların atamaları, sınavdaki başarı derecesine göre yapılır.

5) Puanların eşit olması durumunda, yazılı sınav puanı fazla olana öncelik verilir.

6) Atanamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

VI. SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1) Sınav sonuçları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

2) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Başkanlığın internet sitesinde ilanından itibaren on gün içerisinde yazılı ve ıslak imzalı dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, sınav kurulu veya Başkanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından on gün içerisinde incelenir ve sonuç, ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

3) Süresi içinde yazılı ve ıslak imzalı olarak Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

1) Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi Birimimizle ilişikleri kesilecektir.

2) Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili Başkanlıkça adaylardan belge talep edilebilecektir.

3) Sınav sürecindeki iş ve işlemlere yönelik ıslak imzalı dilekçeler dışında adaylar tarafından faks veya e-mail kanalıyla iletilecek taleplerle ilgili işlem yapılmayacaktır.

VIII. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı Sınav : 22.11.2022 Saat: 14:00’da,

Sözlü Sınav : 29.11.2022 tarihinde başlayacaktır. (Saat: 10:00)

Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacaktır.

IX. İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya /ANKARA

E-posta: [email protected]

Telefon: (0312) 295 80 16 - Fax: (0312) 285 74 09