Cennet ehli

Cennet dünya bahçelerine benzeyen ancak eşsiz nimetleri insan idrakinden gizlenmiş olan ebedî saadet yurdudur.Mümin kullar için âhiret hayatında hazırlanmış mutluluk vesilelerinin hiç kimse tarafından hayal edilemeyeceğini ifade eden âyetin yanında (es-Secde 32/17) “Ben sâlih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir beşer zihninin tasavvur edemeyeceği mutluluklar hazırladım” (Buhârî, “Tefsîr”, 32/1) kutsî hadisi bunu göstermektedir.Dünya hayatında beş duyunun algıladığı ve aklın kavrayabildiği alanlar tabiat şartlarıyla kayıtlıdır.Bu sebeple ayetlerde geçen cennet tasvirlerini insan idraki seviyesinin üzerinde bir hayal gücüyle değiştirerek algılamak gerekir.Nitekim bazı ayetler cennet ve nimetlerinin dünyadaki nimetlere benzerliğinden bahseder (Bakara 2/25; Muhammed 47/6). Cennet ehli bedenî ve ruhî bakımdan son derece güçlü ve yetenekli olacaklar, sonsuz lüks, sürekli barış ve huzur ikliminde yaşayacaklardır. Mükâfatları ise mânevî tatmin, Allah’ı görmek, O’nunla konuşmak ve bütün bunları içine alan bir ebedi hayat olacaktır.

---

Allah’a ve ahiret gününe iman eden, komşusuna eziyet etmesin.  (Buhârî, Edeb, 31, 85)

Editör: Ammar Esenkal