Kur’an-ı Kerim’de üç yüzden fazla yerde tekrar eden "zulüm" kelimesi; günah işlemek, Allah’a ortak koşmak ve inkar etmek, haktan sapmak ve saptırmak, başkasının canını kastetmek, rızası olmadan malı üzerinde tasarrufta bulunmak, zorbalık yapmak, adaletsizlik yapmak gibi davranışlar için kullanılır.

Hz. Muhammed'in (sas), "Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıklardır." (Buhârî,Mezâlim,8;M6577 Müslim,Birr,57) sözü, zulmün çirkinliğini en güzel şekilde tanımlıyor, "zulümle abad olunmaz" sözünün ilham kaynağı oluyor. Yine Resulullah "Dilsiz hayvanlar hakkında Allah’tan korkun!" (Ebû Dâvûd,Cihâd,44) buyurarak, sadede insana değil bütün canlara eziyeti  yasaklıyor. Bir kişinin kuyudan su çıkarıp köpeğe içirmesinden dolayı günahlarının silindiğini, başka bir kişinin kediyi hapsederek ölene dek aç bıraktığı için de cehenneme girdiğini haber veriyor. (Müslim, Selâm,155;Buhârî, Müsâkât,9.)

Kur’an’ın aktardığına göre kıyamet gününde zalimler, kendileri için takdir edilen cezayı gördüklerinde, dünyanın bütün malları  kendilerinin olsa ve cezadan kurtulmak için fidye verme şansı tanınsa, sahip olduklarını hiç tereddüt etmeden feda edecekler, hatta bir kat daha fazlası olsa onu da vermekten imtina etmeyeceklerdir.

Allah (cc) şöyle buyuruyor:

"O zalimler yeryüzündeki her şeye, hatta bunun yanında bir kat daha fazlasına sahip olsalardı, kıyamet günündeki korkunç azaptan kurtulmak için hepsini feda ederlerdi." (Zümer,47) Dolayısıyla, Kur’an’a inanan ve aklını kullanan Müslüman, beş paralık bir menfaat için zulmün hiçbir çeşidini işlemeye cesaret edemez.

İnkar etmek ve insanları Allah’ın yolundan alıkoymak da zulümdür. Kurgulanmış şiddet olaylarını müslümanlara yamayarak İslam’ın bu dosdoğru yolunu eğri büğrü göstermeye çalışıyorlar. Bir kediyi öldürmenin cezasının cehenneme girmek olduğunu söyleyen İslam ile şiddet yan yana gelebilir mi?

Bu nedenledir ki Allah (cc) Kur'an'da çok yerde aklın kullanılmasını emreder ve aklını çalıştırmayanları kınar. Aklı kullanmak demek, Allah’ın yolundan saptırmaya çalışan kötülere karşı uyanık olmaktır, her söylenene itibar etmemektir, duyduklarını akıl ve Kur’an süzgeçinden geçirerek ölçüp tartmaktır, kendini tanımaktır, tabiatı okumaktır. Kur’an’ı okumadan ve aklı kullanmadan her söze itibar edip o algılara körü körüne kananlar da sonuçtan sorumludur, gerçekle yüzleştiklerinde akılsızlıklarından dolayı büyük pişmanlık yaşayacaklardır.

Kur’an der ki;

"İnkar edenler dediler ki: Biz hiç bir zaman bu Kur’an’a ve bundan önce gelen kitaplara inanmayacağız.

Sen o zalimleri, Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerine söz atarlarken bir görsen!

Zayıf sayılanlar, güçlü olanlara şöyle derler: “Siz olmasaydınız, hiç kuşkusuz biz inanan insanlar olurduk.

Güçlüler de zayıflara: Size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Bilakis siz suç işliyordunuz, derler.

Bunun üzerine zayıflar; Hayır! Gece gündüz işiniz tuzak kurmaktı. Çünkü siz daima Allah’ı inkar etmemizi, O’na ortaklar koşmamızı emrederdiniz, derler.” (Sebe,31-33)

"Ateşin karşısına getirildiklerinde: Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak, derler." (Enam,37)

Yine, fıtratı bozan, sağlığı ve neslin devamını tehdit eden  sapkın yaşam tarzını çocuklara şirin göstermek de insanlığa karşı işlenmiş büyük zulümdür.  Akli selim olan, inkarcılık propagandasının başını çeken bu akımları benimsemez ve desteklemez. Ne yazık ki, insanı değersizleştiren bu yaşam tarzı özgürlük kılıfıyla destekleniyor ve normalleştirilmeye çalışılıyor. Aklın ve bedenin nasıl kullanılacağını öğreten ilahi kılavuz devre dışı bırakılırsa uçuruma yuvarlanmak kaçınılmazdır.

İlahi kitaplar, karanlıkta kalmış ve yolunu bulmakta zorlanan kimsenin ihtiyaç duyduğu ışık gibidir; göz görse de karanlıkta ışık olmadan yolunu bulamaz. Akıl da öyledir, bazı gerçekleri tek başına idrak edemez. İnsanın topraktan yaratıldığı gerçeğini akıl tek başına kavrayamadığından, maymundan türediğini söyleyen evrim teorisini ortaya atmış ve bir sürü insan bunun arkasından gitmiştir. Ancak bugüne kadar bir canlının evrim geçirdiği  görülmemiş ve bu teori kanıtlanamamıştır. İnsanın topraktan yaratıldığını söyleyen Kur’an’ın nuruyla akıl düşünürse, çeşit çeşit ve renk renk sayısız bitkilerin yetişip büyüdüğü topraktan insanın da türemiş olmasının akla ters bir inanç olmadığını anlar. İşte bu yüzden, karanlıktan aydınlığa çıkış yolu, Kur’an’ın ışığı ile aklın birlikte yol almasından geçer.

İslam; barış, güven ve merhamettir. Hz. Muhammed (sas), sadece insanlığı değil, bütün canlı cansız varlıkları koruyacak ve herkesin iyiliğine olacak bir düşünceyi hakim kılmak için gönderilmiştir (Enbiya,107).

Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed başta olmak üzere bütün peygamberler, hayatlarını zulüm ve zalimlere karşı mücadele ederek geçirmişler ve aklı çalıştıran bilgilerle insanlığı aydınlatmışlardır. Dolayısıyla, inkarcılığa teşvik eden bu kötü propagandalar ve diğer her türlü zulümden korunmak/korumak için aklı uyaran ve çalıştıran hikmetli bilgiler ve güzel öğütlerle mücehhez Kur’an’ı anlamak ve anlatmak  her zamankinden daha fazla önem arzetmektedir.

İslam’ın en büyük düşmanı  zulümdür; zulmün en büyük düşmanı da İslam’dır.