Divan şiirinde ahlaki değerlerimiz: ihsan

Divan şairleri, düşünceyi güzel beyan etmede âdeta yarışırlar, manaya zenginlik katmak için başkalarının söylemediğini bulup ifadeye dökmeye çalışırlardı. Böylelikle onlar ortak sanat anlayışına katkıda bulunmuş, değişik açılardan farklı duygu, yorum ve düşünceye pencere açmışlardır. Dolunay gibi herkese ve her yere aynı ışığı yaymak, şaire göre yüksek bir meziyettir. Kişinin yaptığı iyilik karşısında bir şey beklememesi de tam bir muhsin sıfatıdır. Şairler böyle ideal davranışları tavsiye etmişlerdir. “Ey sevgili şu ağlayan gözümün yaşlarını dindir de bana gölge ol. Sen iyilik yap denize at (Balık bilmezse Hâlık bilir).” anlamındaki beyit, atasözüyle de bezenmiş bir ihsan davetiyesidir. Şairlerin iyi ve güzel olanı özendirdikleri beyitlerinin yanında ihsana uymayan nahoş davranışlardan sakındırdıkları sözleri de çoktur. Onlar ihsanı teşvik ederken “muhsin” olmayan şeylere de dikkat çekmişler, âdeta toplumu uyarıcı, doğruya yönlendirici bir misyon ifa etmişlerdir.

---

"Emevî Halifesi Ömer b. Abdülaziz’in vefatı (720)
Sultan II. Abdulhamid’in vefatı (1918)
Bugün Greenwich saati ile 10.53’te Ru’yet olacak ve hilal ilk defa Avustralya Kıtası’ndan itibaren görülmeye başlayacaktır."

Editör: Mehmet Öztürk