Diyanet İlmî Dergi’nin değerli okurları,

Dergimizin 59/2. sayısını alanlarına katkı sağlayacak on iki makaleyle istifadenize sunuyoruz. Abdulkadir Karakuş, “Allah’a İmanın ve O’nunla İletişimin Ruh Sağlığına Olumlu Katkıları” isimli makalesiyle, Kur’an ayetleri bağlamında Allah’a iman etmenin sağlıklı bir ruh dünyası üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir. “Nüzûl Süreci Bağlamında Hac Âyetlerinin Tahlili” adlı makalesiyle Enver Polatoğlu, İslâm’ın temel ibadetlerinden olan haccın zaman içerisinde inen âyetlerin bağlamıyla şekillenen hükümlerini ve uygulanışını tefsir ilmi açısından incelemektedir. İsmail Karagöz, “Âl-i İmrân Sûresinin 104. Âyeti Bağlamında Marûfu Emir ve Münkeri Men Görevi” isimli çalışmasıyla, toplumu kötülüklerden uzak tutma ve iyiliklerle buluşturma görev ve bilincini Müslümanlara aşılayan ilgili âyetin kapsamını âlimlerin görüşleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutmaktadır.

“Hicrî IV. ve V. Asırdaki Halku’l-Kur’ân Tartışmalarının Beyhakî’nin (ö. 458/1066) Eserlerine Yansıması” adlı çalışmayla Halil İbrahim Doğan, İslâm tarihinde yaşanan Kur’an’ın mahluk olup olmadığı yönündeki tartışmaların izlerini Beyhakî’nin eserleri ve konuya yaklaşımı üzerinden sürmektedir. Muhittin Düzenli, “Hadis Kitâbeti Karşıtlığının Tarihî Arka Planı” isimli makalesiyle hadis naklinde hafızayı önceleyen muhaddislerin bir kısmının hadis yazımıyla ilgili olumsuz görüş serdetmelerinin arkasında yatan kabulleri, tarihî ve sosyolojik gerekçeleriyle ortaya koymaktadır. Recep Gözelceoğlu, “Kadınların Mescide Gelmelerini Yasaklayan Rivayetlerin Sosyolojik Arka Planı” adlı makalesiyle, toplumsal değişimin getirdiği algı farklılıklarını şekillendiren rivayetleri kadın-mescit irtibatının geçirdiği süreç bağlamında irdelemektedir. İbrahim Saylan ise düşünce dünyamızın nadide şahsiyetlerinden olan merhum Sezai Karakoç’un fikriyatının şekillenmesinde katkısı olan ve kitaplarında yer alan hadis rivayetlerinin sıhhat durumlarını “Sezai Karakoç’un Eserlerinde Kullandığı Rivayetler ve Bunlara Getirdiği Yorumlar” isimli çalışmasıyla incelemektedir.

Şerif Gedik, “İslam Hukuku Açısından Babanın Çocuğun Malında Tasarrufta Bulunma Yetkisi ve Malî İbadetleri Üzerindeki Rolü” makalesiyle konuyu fıkhî geleneğimizde şekillenen yaklaşımlar üzerinden irdelemektedir. “İslam Boşanma Hukukunda Hâkimin Yetki Sınırları” adlı Arapça çalışmasıyla Mustafa Bülent Dadaş, konuyla ilgili ahvâl-i şahsiyye kanunlarında gözetilen yaklaşımları değerlendirmektedir.

Mahmut Ulu, “Tarikatların İnsani Unsurlarından Biri Olan Sûfî Kavramının Tanımı ve Sûfinin Özelliklerine Cemâl Halvetî’nin Risâle-i Sûfiyye Adlı Eseri Bağlamında Bir Bakış” isimli makalesini ilim dünyamıza sunmaktadır.

“Muallaka Şiirlerinde Geçen Başlıca Medih ve Fahr Unsurları” adlı makalesiyle Yaşar Seracettin Baytar, medih ve fahrın ahlâk, cömertlik, cesaret vb. örneklerini Arap dilinin şaheserleri mesabesinde kabul edilen muallaka şiirlerinde yer alış tarzları üzerinden dile getirmektedir.

Murat Çinici ve Muhammed Kızılgeçit, birlikte kaleme aldıkları “Yapay Zekâ ve Din Psikolojisi” adlı çalışmalarıyla bilişim dünyasında yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak gündemimize giren yapay zekâyı din psikolojisinde ölçme ve değerlendirmeye yardımcı olan boyutuyla değerlendirmektedirler.

Dergimizin akademi ve düşünce dünyamıza faydalar getirmesi temennisiyle…

Prof. Dr. Huriye Martı

DergilereAboneOlmakİçinTıklayınız