Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 2024 Yılı Atama ve Nakil Talebinde Bulunacak Olan Personel ile İlgili Duyuru

Bu duyuru, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde hazırlanmıştır. Duyuruda yer almayan hususlarda, ilgili meri mevzuat hükümleri geçerlidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği; 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, dini ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, Kur’an eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, müdür yardımcısı, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, öğretmen ve şef ünvanlarında görev yapan personelin istekleri üzerine görev veya yer değiştirme talepleri alınacaktır.

Bu madde kapsamında görev veya yer değiştirme talebinde bulunacak personelin;

1. Başkanlığımız https://dibbys.diyanet.gov.tr web adresindeki “Personel Nakil Formu”nu ve DİBBYS’de bulunan “Özgeçmişim” alanını doldurmaları, ilçe müftülerinin buna ilaveten ekteki “İlçe Müftüleri Faaliyet Raporu”nu doldurarak müracaatta bulunmaları,

2. Asgari ve azami hizmet süresi hesaplamalarında 1 Haziran 2024 tarihini esas almaları,

3. Aynı ilin birden fazla yerinde farklı zamanlarda da olsa il müftü yardımcılığı veya ilçe müftülüğü görevinde bulunan personelin asgari/azami hizmet süresini birlikte hesaplayarak nakil talebinde bulunmaları,

4. İl müftü yardımcılığı veya ilçe müftülüğü idari kadrolarında görev yapanlardan aile birliği mazeretine istinaden bulunduğu yerde azami hizmet süresini tamamlayanların il müftü yardımcısı veya ilçe müftüsü olarak il dışı nakil talebinde bulunmaları, söz konusu ünvanda görev süresini dolduranların bulundukları yerde kalmak istemeleri halinde vaiz/uzman vaiz olarak nakil talebinde bulunmaları, ayrıca vaizlik/uzman vaizlik müktesebi bulunmayanların ise vaizlik veya uzman vaizlik taleplerini tercih süreci içerisinde Atama l Daire Başkanlığına ulaştırmaları,

5. Şube müdürlerinin il müftülüklerinde, ilçe müftülüklerinde, dini yüksek ihtisas merkezlerinde, dini ihtisas merkezlerinde ve eğitim merkezlerinde aynı ilde geçen süreleri birlikte hesaplayarak nakil talebinde bulunmaları,

6. Nakil talebi için en fazla 10 yer tercihinde bulunmaları,

7. Aylıksız izinde olan personelden izinden dönüş işlemlerini 31 Mart 2024 tarihinden önce tamamlamayanların başvuruda bulunamayacakları,

8. Yurt dışında görevlendirilen personelden yurt dışı görev süresi en geç 1 Haziran 2024 tarihinde sona erenlerin, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekleri ve ataması yapılanların, eski görev yerlerinden ayrılışlarını 19 Temmuz 2024 tarihine kadar yapmaları,

9. Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup görevlendirme işlemi devam edecek olan personelin başvuruda bulunamayacağı,

10. Başvuruların sırasıyla ilçe ve il müftülüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacağı, bu birimlerden herhangi biri tarafından onaylanmayan başvuruların geçersiz sayılacağı ve onaylanmayan başvuruların müftülüklerce gerekçesi ile birlikte Atama l Daire Başkanlığına bildirileceği,

11. Sistem üzerinde tanımlı olan münhal veya münhalleşmesi muhtemel olan yerleri tercih edebilecekleri,

12. Mazeretlerine ilişkin belgelerini okunaklı bir şekilde sisteme yüklemeleri, ayrıca ilgili belgeleri fiziki olarak Başkanlığa göndermemeleri,

13. Nakil taleplerinin değerlendirileceği tarihe kadar idari zaruretlere binaen atama yapılabileceği ve bazı yerlerin münhal hale gelebileceği,

14. Şube müdürü ve vaiz ünvanlarında görev yapan personelin grubuna bakılmaksızın hali hazırda bulunduğu il haricinde daha önce görev yapmadığı diğer il veya ilçelerini tercih edebilecekleri,

15. Nakil talebinde bulunacak olan personelin Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ilgili maddeleri dikkate alarak talepte bulunmaları,

16. Sözleşmeli vaiz pozisyonunda görev yapmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun geçici 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananların aynı maddenin 1 inci fıkrasının (c) bendinin 6 ncı alt bendi “… sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar.” hükmü gereği nakil başvurusunda bulunamayacakları,

17. Mazereti söz konusu yönetmeliğe uygun olanlar ile grup ve sınıf hizmetine tabi olanlardan 1 Haziran 2024 tarihi itibarıyla azami hizmet süresini tamamlayanların nakillerine öncelik verilebileceği,

18. İlgili Yönetmelik gereği, asgari hizmet süresini tamamlayanların re’sen başka bir yere atanabileceği,

19. Ceza infaz kurumlarından bazılarının çeşitli nedenlerle farklı bir il/ilçeye taşınması veya kapatılması nedeniyle burada görev yapan cezaevi vaizlerinin nakil dönemi içerisinde tercihte bulunmaları, tercih yapmayan cezaevi vaizlerinin Başkanlığımızca hizmetine ihtiyaç duyulan il/ilçelere vaiz veya cezaevi vaizi olarak re’sen atamalarının yapılacağı, Hususları önemle duyurulur.

Not: 1. Nakil başvuruları ile ilgili hususlarda Başkanlığımızın kayıtları dikkate alınacak olup meri mevzuata uygun olmayan talepler işleme alınmayacaktır.

2. Atama ve nakil talebinde bulunacak personelin, kendi kullanıcı adı ve şifresi ile https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden müracaatlarını elektronik ortamda yaparak süresi içinde onaylamaları gerekmektedir.

3. Nakil talebinde bulunan personel, başvuru süresi içinde görevli oldukları ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe müftülüklerine dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

4. Personelin yer değişikliği talepleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde yer alan, "Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları ve hizmet gereklerinin dikkate alınması ve memurların grup ve sınıflar arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.” hükmü çerçevesinde değerlendirilecek olup personelin nakil talebinde bulunması yer değişikliğinin yapılacağına dair bir hak doğurmayacaktır.

5. Cezaevi vaizi olarak nakil talebinde bulunanlardan talepleri kabul edilenler hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre işlem yapılacaktır.

6. Nakil talep sonuçları http://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak olup bu duyuru haricinde ilgililere ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.

7. 2024 yılı nakil döneminde yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar, ayrılışlarını 19 Temmuz 2024 tarihine kadar yapacaklardır. Aksi takdirde ilgili personelin bağlı bulunduğu idarece tutanak tutularak ayrılış işlemleri gerçekleştirilecektir. İlgili belge yapılacak işleme esas olmak ve dosyasına işlenmek üzere Başkanlığımıza gönderilecektir.

Editör: Ömer Ceylan