Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımızca yurt dışında görevlendirilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjan dâhilinde sınavla din görevlisi seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir."

yut-dışı-tablo-11

*Vize şartı olarak Hollanda makamlarınca temel seviyede dil ve entegrasyon (uyum) sınavı yapılacaktır.

**Almanya için başvuruda bulunacak adayların, vize müracaatı esnasında son bir yıl içinde alınmış TELC Deutsch, ÖSD, Goethe Institut veya TestDaF’dan A2 ve üzeri dil belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

***İsviçre için başvuruda bulunacak adayların, vize müracaatı esnasında TELC Deutsch, Goethe Institut, TestDaF (Almanca) veya Delf, Dalf’dan (Fransızca) alınmış B1 ve üzeri dil belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir. (Vize başvuru aşamasında eşlerden A1 dil belgesi istenmektedir.)

****2. grupta yer alan ülkeler için; - İngilizce ve Arapça dilleri için YDS/YÖKDİL’den; Rusça dili için ise YDS’den en az 35 puan almış olmak.

- Bulgarca, Arnavutça, Makedonca, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Rusça, Ukraynaca, Lehçe, Kazakça ve Kırgızca dilleri için, sınav ilan tarihi itibariyle son 2 (iki) yıl içerisinde MEB tarafından onaylı dil kursları, TÖMER ve üniversitelerden alınmış en az A2 seviyesinde dil belgesine sahip olmak.

A. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5 (beş) yıl görev yapmış olmak, (sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile Vekil İmam Hatiplik, Müezzin-Kayyımlık ve Kur’an Kursu Öğreticiliğinde geçen süreler dâhil, askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç),

3. Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

4. Son 10 (on) yılda uyarma ve kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinin 5’inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,

6. Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

7. En az 2 (iki) yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

8. 2021, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarından (MBSTS) birisine girmiş olmak,

9. İl Müftü Yardımcısı, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü, Dini İhtisas Merkezi Müdürü, Eğitim Merkezi Müdürü, Vaiz, Cezaevi Vaizi ve Şube Müdürlüğü kadrolarına ilk defa atananlar için, sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla bulunduğu unvanda 3 (üç) yıl çalışmış olmak, ayrıca yurt dışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-1 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)

10. İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Murakıp, Din Hizmetleri Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Teberrukat Saymanı ve Şef kadrolarına ilk defa atananlar için, sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla bulunduğu unvanda 2 (iki) yıl çalışmış olmak, ayrıca yurt dışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-1 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)

11.(A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurt dışında görevlendirilmeleri halinde yurt dışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-2 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)

12.Yukarıdaki tabloda belirtilen ülkelere ait yabancı dillerden; YDS/YÖKDİL Sınavından veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan, 01.01.2020 tarihinden itibaren tabloda belirtildiği seviyede bir puan almış olmak. Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır. (ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil belgelerine buraya tıklayarak ulaşılabilir.)

13. 1. ve 2. Grup ülkelerde geçerli vize, ikamet izni ve vatandaşlık belgesi bulunanlar için sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle en az 6 (altı) ay geçerli belgeye sahip olmak,

14. Aşere-i Takrib mezunu olanlar için Başkanlıkça verilen belgeye sahip olmak,

15.Başvuru yapanlar arasından en yüksek MBSTS puanından başlanarak, her bir grup için ilan edilen kontenjan sayısının 2 (iki) katı aday sınava çağırılacaktır. Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı alan diğer başvuru sahipleri de sınava katılacaktır,

16.Adli Sicil Kaydına dair belgeyi sisteme yüklemek, (E-devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.) 

17.Sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursta kursiyer olarak bulunmamak veya planlanmamış olmak,

18. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile bir personel yurt dışında en çok 2 (iki) kez görevlendirilebilir. Aynı personelin ikinci kez yurt dışında görevlendirilebilmesi için daha önceki yurt dışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamasından itibaren en az 2 yıl çalışmış olması şarttır.

19. Yurt dışında görevini yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak,

20. Yurt dışında görevlendirilmesine mani bir engeli bulunmamak,

B. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvurular bireysel olarak, www.dibbys.gov.tr internet adresinde yer alan “Sınav İşlemlerim” menüsünden Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 23 Haziran 2023 – 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 18.00’da sona erecektir.

2. Adaylar, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak olan kimlik, öğrenim, yabancı dil bilgisi, hizmet süresi vb. bilgilerini başvuru yapmadan önce veya başvuru esnasında DİBBYS modülünden kontrol ederek varsa yanlış veya eksik bilgileri düzelttirebileceklerdir.

3. Adayın bireysel başvurusu, - Merkez Teşkilatında görev yapanlar bağlı bulundukları Birimlerince, - İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerince, - Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde / Dini İhtisas Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerince / Dini İhtisas Merkezlerince, - Yurt dışında görev yapanların başvuruları bağlı bulundukları Müşavirlik veya Ataşeliklerince onaylanacaktır.

4. Adayların başvuru sistemine girmiş olduğu bilgi ve belgeler ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından kontrol edildikten sonra Başkanlığımız DİBBYS başvuru onay modülü üzerinden 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye saati ile 18:00 mesai bitimine kadar onaylanacaktır. Onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5. Başvuru formunun çıktısı alındıktan sonra adaya bilgilerinin doğruluğu kontrol ettirilecek, imzalatılacak ve onayladıktan sonra adaya verilecektir.

6. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumludur. Başvurunun kabulü ve onayından ise onay makamları sorumludur.

7. Aday, elektronik başvuru ile duyuruda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

10.Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

C. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesi “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.

Ç. SINAVLAR

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas Ve Usulleri İle Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak Ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar Gereğince, Yurt Dışında Görevlendirilecek Personel,

1- Mesleki Yeterlilik Sınavı

2- Temsil Yeteneği Sınavı Olmak üzere iki aşamalı seçme sınavına tabi tutulur.

Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar Temsil Yeteneği Sınavına katılırlar.

D. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE KONULARI

1. Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı (MBSTS) ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.

2. 2021, 2022 veya 2023 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarındaki (MBSTS) puan sırasına göre yukarıdaki tabloda belirtilen her bir grup için ilan edilen kontenjan sayısının 2 (iki) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, “Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı” için çağrılacaktır.

3. ‘‘Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı’’ konuları ile puan değerleri aşağıda belirtilmiştir:

I Kur’an-ı Kerim: Tecvit kuralları ve uygulaması, Meharic-i Hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü, 40 Puan

II ▪ Tefsir: Kur’an-ı Kerim Meâli, Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları, Kur’an Yolu Tefsiri,

▪ Hadis: Riyazu’s-Sâlihîn, Hadislerle İslam,

▪ Fıkıh: İslâm İlmihali, İslâm Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dinî Meseleler,

▪ İslam Tarihi: Peygamberimizin Hayatı,

▪ Fıkıh, Tefsir ve Hadis Usulü, Kelam, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi 20 Puan

III ▪ Hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler,

▪ Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının dîni ve sosyo-kültürel yapısı,

▪ Millî tarih, coğrafya ve genel kültür konuları 20 Puan

IV ▪ Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurumsal yapısı ve hizmet alanları 20 Puan T O P L A M 100 Puan

E. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

1. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.

2. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavının baraj puanı 60 (altmış)’tır. Adayın Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmesi için Komisyon üyelerinin ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.

3. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Yazılı Sınavı (MBSTS) puanı ile Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı puanlarının toplamının aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

4. Mesleki Yeterlilik Sınavından en az 60 (altmış) ve daha yüksek puan alan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlanarak puan üstünlüğüne göre ülke grupları için ayrı ayrı başarı sıralaması yapılarak yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda din görevlisi Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.

5. Mesleki Yeterlilik Sınavı sonucuna göre yapılacak başarı sıralama listesinde en son sırada yer alan aday ile aynı puana sahip adaylar, o alan için belirtilen kontenjan sayısını aşsa dahi Temsil Yeteneği Sınavına alınacaktır.

6. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı sonuçları www.diyanet.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

F. TEMSİL YETENEĞİ SINAVI

1. Temsil Yeteneği Sınavı, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından mülakat şeklinde yapılacaktır.

2. Temsil Yeteneği Sınavına girecek adayların sınav tarihleri www.diyanet.gov.tr internet adresinden ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün https://disiliskiler.diyanet.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

3. Temsil Yeteneği Sınavının baraj puanı 70 (yetmiş)’tir.

4. Temsil Yeteneği Sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır.

5. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Üyelerinin ayrı ayrı 100 (yüz) tam puan üzerinden her bir aday için verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Kesirli puanlar bir üst puana tamamlanır.

6. Temsil Yeteneği Sınavından en az 70 (yetmiş) puan alan adayların, bu puanları ile Mesleki Yeterlilik Sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılır. Temsil Yeteneği Sınav konuları ve puan değerleri aşağıda belirtilmiştir:

I ▪ Türkçe (Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.) 25 Puan

II ▪ Dinler Tarihi, Türk-İslam Tarihi, Türk-İslam Kültür ve Medeniyeti, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi vb. 25 Puan

III ▪ Genel Kültür, Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı, Ülkelerle İlgili Dini ve Sosyokültürel Yapılar hk. Bilgi 25 Puan

IV ▪ Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Tutum ve Davranışlarının Göreve Uygunluğu 25 Puan TOPLAM 100 puan

G. SINAV SONUÇLARI

Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

Ğ. SINAV İTİRAZLARI

1. Adaylar; Mesleki Yeterlilik ve Temsil Yeteneği Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren matbu dilekçe (Ek-3) ile yazılı olarak bağlı bulundukları Birimler üzerinden en geç 7 (yedi) gün içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yapacaklardır.

2. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu itirazları 15 (on beş) gün içerisinde inceleyip sonuçlandıracaktır.

3. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve faks/elektronik posta ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

4. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. Bu sınava başvuranlar, bu duyuruda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş hususları kabul etmiş sayılır.

H. DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık, görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilir.

2. Söz konusu sınavı kazanarak planlaması yapılmış personel, planlanan göreve gitmekten imtina etmesi halinde, hakkından feragat etmiş sayılacaktır. Bu sebeple açılacak yurt dışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaktır.

3. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurt dışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurt dışı görevlerine son verilerek yurt içi görevine döndürülecektir.

4. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerini, yurt dışında yaptığı görev süresine bakılmaksızın yurt dışından geri çağırmaya yetkilidir.

5. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde yapılan tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 

6. Sınav süreci başladıktan sonra yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ya da ihtiyaçların ortadan kalkması hâlinde kontenjanları azaltmaya veya artırmaya Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir.

7. Daha önce yapılan yurt dışı din görevliliği sınavlarında başarılı olan ve henüz görevlendirilme sırası gelmemiş olanlar, farklı bir ülkede görevlendirilmek amacıyla bu sınava başvurabileceklerdir.

8. Aylıksız izinde olan din görevlileri de bu sınava başvurabileceklerdir.

I. GÖREVLENDİRME

Adayların yurt dışı görevlendirmeleri 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması sonucuna göre yapılacaktır.

İLETİŞİM

Diyanet İşleri Başkanlığı (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

0 (312) 295 76 26 / 295 75 82 / 295 75 83 0 (312) 286 97 14

[email protected]

https://disiliskiler.diyanet.gov.tr

Editör: Ömer Ceylan