banner250

banner246

Diyanet’ten Uzun Süreli Yurt Dışı Görevi Sınav İlanı

Diyanet'ten SON DAKİKA Yurt dışı sınav duyurusu geldi

Diyanet 04.07.2018, 14:55
Diyanet’ten Uzun Süreli Yurt Dışı Görevi Sınav İlanı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada Yurt Dışında uzun süreli bay bayan din görevlisi görevlindirilmesi için sınav yapılacağı açıklandı.

Buna göre;

DUYURU

(Yurtdışı Uzun Süreli Bay/Bayan Din Görevlisi Sınavı)

Başkanlığımızca yurtdışında görevlendirilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjan dahilinde sınavla din görevlisi seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla 5 (beş) yıla kadar uzatılabilecektir.

Ü L K E L E R

UNVANI

KONTENJAN SAYISI

1.GRUP

ABD, Avrupa Ülkeleri, Avustralya, Japonya ve Kanada ülkeleri

a)  Dini Yüksek İhtisas Mezunu olanlar

Din Görevlisi

50

b) Aşere-i Takrip ve Tayyibe Mezunu olanlar

Din Görevlisi

50

c)  (a) ve (b) maddelerinin dışındakilerden en az iki yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olanlar

Din Görevlisi

200

2.GRUP

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Müslüman Topluluklarının bulundukları ülkeler

En az iki yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olanlar

Din Görevlisi

50

 1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,
 4. Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,
 5. Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası almamış olmak,
 6. Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Tecilli olmamak)
 7. En az iki yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,
 8. Müracaat tarihinin son günü itibariyle; Dört Yıllık Dinî Yüksek Öğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksek Okulu (İMYO) ile A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları için 5 yıl (657 sayılı DMK’nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dâhil) fiîli olarak (askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) görev yapmış olmak,
 9. Başvurunun son günü itibariyle başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için fiîlen son 3 (üç) yıldır Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,
 10. 2016, 2017 ya da 2018 yılında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’ndan (MBSTS) 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak,
 11. Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, her bir grup için ilan edilen kontenjan sayısının iki katı aday sınava çağrılacaktır. Puan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı alan diğer başvuru sahipleri de sınava katılacaktır,

l. İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında görev yapanlar için yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek,

m. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar için yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurtdışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek,

 1. Başvurunun son gününden itibaren 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursa kursiyer olarak katılmak üzere sınava girmiş veya planlanmış olmamak,
 2. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile bir personel yurtdışında en çok iki kez görevlendirilebilir. Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurtdışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından itibaren sınava son başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıl çalışmış olmak,
 3. Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,
 4. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak,
 5. Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
 6. Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,
 7. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

 1. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 04.07.2018 - 23.07.2018 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar yapacaklardır.

 1. - Merkez Teşkilatında görev yapanlar bağlı bulundukları Birimlerine,

- İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,

- Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuracaklardır.

 1. Yurtdışında kısa süreli görevli olanlar bir yakını aracılığı ile bağlı bulundukları İl Müftülüklerine/ Dini Yüksek İhtisas/ Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuruda bulunabileceklerdir.
 2. Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
 3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 5. Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 6. Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi,
 2. Öğrenim durumunu gösterir diploma veya belgelerin birim amirince onaylı fotokopileri,
 3. Dini Yüksek İhtisas ve Aşere-i Takrip - Tayyibe mezunu olanlar için Başkanlığımızdan alınan kurs bitirme belgesinin birim amirince onaylı fotokopisi,
 4. Askerlik hizmetini yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf ise muaf olduğunu gösterir belgenin birim amirince onaylı fotokopisi,
 5. İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarında görev yapan personelin, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul ettiklerine dair kayıt esnasında Başkanlığa (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne) hitaben yazılmış dilekçesi,
 6. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların sınavı kazanıp yurtdışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair kayıt esnasında kendi müftülüklerine hitaben yazılmış dilekçesi,
 7. Yurtdışında görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı,
 8. Sabıka kaydı olmadığına dair belge,
 • Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilir. Yalnızca (e), (g) ve (h) fıkralarda belirtilen dilekçe ve belgeler Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne bir üst yazı ile gönderilir.

 1. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesi “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.

 1. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
 1. Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı (MBSTS) ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.
 2. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı aşağıdaki konuları kapsar;
 • Kur’an-ı Kerim: Tecvit kuralları ve uygulaması, Meharic-i Hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü,
 • Tefsir: Kur’an-ı Kerim Meâli, Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları, Kur’an Yolu Tefsiri, Hadis: Riyazu’s-Sâlihîn,
 • Fıkıh: İslâm İlmihali, İslâm Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dinî Meseleler,
 • İslam Tarihi: Peygamberimizin Hayatı,
 • Fıkıh, Tefsir ve Hadis Usulü, Kelam, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurumsal yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları,
 • Yaşayan dünya dinleri, hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının dîni ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih, coğrafya ve genel kültür konuları,

 1. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

 1. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.
 2. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için yazılı sınav (MBST) puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.
 3. Mesleki Yeterlilik Sınavının başarı sıralaması aritmetik ortalaması en yüksek puandan başlayarak yapılır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılır.
 4. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışı Temsil Yeteneği Mülakatına alınacak olup mülakat tarihleri Başkanlığımız web sayfası “DUYURULAR” bölümünden ilan edilir.
 5. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil Yeteneği Mülakatından en az 70 (yetmiş) puan alan adayların, bu puanları ile Mesleki Yeterlilik Sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılır.  

 1. SINAV SONUÇLARI

Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

 1. DİĞER HUSUSLAR

 1. Başkanlık, görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilir.
 1. Söz konusu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını ve seminerleri tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan personel, geçerli olmayan mazeretler ileri sürerek planlanan göreve gitmekten imtina etmeleri halinde, haklarından feragat etmiş sayılacak daha sonra bu amaçla açılacak yurtdışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamazlar.
 1. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.
 1. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerini, yurtdışında yaptığı görev süresine bakılmaksızın yurtdışından geri çağırmaya yetkilidir.

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (5)
Nur 2 yıl önce
Bu sene ne zsman sozlu sinav yurt disi icin
Cevdet polçumcu 3 yıl önce
Başarılarının devamını diliyoruz
Diyanet 3 yıl önce
Vhki başvurabilir. Dönüşte görev yeri değişmez.
M m 3 yıl önce
Vhki başvurabilirmi? Giderse Döndüğünde aynı yerde devammı eder
ths 3 yıl önce
tekniker alımı yokmu alan genişletisin en son programcı 2008 yılında alındı hiç mi ihtiyaç yok
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?