banner331

banner319

Hoca Ahmet Yesevi

Bir Ayet: Allah’ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. (Nahl, 16/18)

Diyanet Takvimi 24.02.2022, 00:00
Hoca Ahmet Yesevi
© DİHA

Hoca Ahmet Yesevî

Ahmet Yesevi, (ö. 562/1166) Orta Asya Türklerinin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve “Pîr-i Türkistan” diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusudur. Tahsiline Yesi’de başlayan Ahmed Yesevî, Arslan Baba’ya intisap ederek ondan feyiz almaya başlar. Arslan Baba’nın terbiye ve irşadı ile Ahmed Yesevî kısa zamanda manevi mertebeler aşar; şöhreti etrafa yayılmaya başlar. Arslan Baba’nın vefatından bir müddet sonra zamanın önemli İslam merkezlerinden biri olan Buhara’ya gider. Bu şehirde devrin önde gelen âlim ve mutasavvıflarından Şeyh Yûsuf el-Hemedânî’ye intisap ederek onun irşad ve terbiyesi altına girer.

Ahmed Yesevî edebî şahsiyetinden ziyade fikrî şahsiyetiyle, tarihî hayatından ziyade menkıbevî hayatıyla Orta Asya Türk dünyasının en büyük ismidir.

Ahmed Yesevî altmış üç yaşına geldiğinde geleneğe uyarak tekkesinin avlusunda müridlerine bir çilehâne hazırlatır, vefatına kadar burada ibadet ve riyâzetle meşgul olur. Arkasında ise “Divan-ı Hikmet” gibi önemli bir eser bırakır. İslam’ın Türkler arsında yayılmasında bu eserin çok büyük bir katkısı olmuştur.

Kaynak: Diyanet Haber
banner332
Yorumlar (0)