banner250

banner246

Diyanet'ten Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınav duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışı teşkilatlarında görevlendirmek üzere Uzun Süreli Din Görevlisi Sınav ilanı yayınladı.

Diyanet Duyurular 14.07.2020, 17:26
Diyanet'ten Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınav duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilatlarında görevlendirmek üzere Uzun Süreli Din Görevlisi Sınav ilanı yayınladı.

Başkanlığın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

DUYURU
(Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı)


Başkanlığımızca yurt dışında görevlendirilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen kontenjan dâhilinde sınavla din görevlisi seçilecektir. Görevlendirme süresi 1 (bir) yıl olup başarılı olunması halinde her defasında birer yıl olmak üzere en fazla beş (5) yıla kadar uzatılabilecektir.

1. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,
e) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası almamış olmak,
f) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Tecilli olmamak)
g) En az iki yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
h) Müracaat tarihinin son günü itibariyle; Dört Yıllık Dinî Yükseköğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksekokulu (İMYO) ile A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları için (657 sayılı DMK’nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dâhil) fiîli olarak 5 yıl (askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) görev yapmış olmak, i) Müracaat tarihi itibariyle son 3 (üç) yıldır fiilen Başkanlık teşkilatında görevli bulunmak (Başka kurumdan Başkanlığımıza geçenler için),
j) 2018, 2019 yılında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) girmiş olmak,
k) İlgili ülkede konuşulan resmi dil belgesi kategorisinden başvuru yapacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan aşağıda belirtilen asgari düzeyde belgeye sahip olmak;

l) Aşere-i Takrib Mezunu olanlar için Başkanlıkça verilen belgeye sahip olmak,
m) Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, her bir grup için ilan edilen kontenjan sayısının iki katı aday sınava çağrılacaktır. P uan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı alan diğer başvuru sahipleri de sınava katılacaktır,
n) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarına ilk defa atananlar, sınav son başvuru tarihi itibari ile bulunduğu unvanda 2 (iki) yıl çalışmış olmak, ayrıca yurt dışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek,
o) (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurt dışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek, 
p) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursta kursiyer olarak bulunmamak veya herhangi bir uzun süreli kursa katılmak üzere planlanmış olmamak,
q) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile bir personel yurt dışında en çok iki kez görevlendirilebilir. Aynı personelin ikinci kez yurt dışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurt dışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamasından itibaren sınava son başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıl çalışmış olmak,
r) Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,
s) Görevini yapmasına mani olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir engeli bulunmamak,
t) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
u) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

2. BAŞVURU TARİHLERİ VE ADAYLARIN BAŞVURACAĞI MERCİLER

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 20.07.2020 - 31.08.2020 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar;
a) Başvurular bireysel olarak www.dibbys.gov.tr adresi “Sınav İşlemlerim” menüsünden yapılacaktır.
b) - Merkez Teşkilatında görev yapanlar bağlı bulundukları Birimlerine,
- İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,
- Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları Müdürlüklerine,
- Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları Müdürlüklerine,
- Yurt dışında görev yapanlar bağlı bulundukları Müşavirlik/Ataşelik/Koordinatörlüklerine başvurularını onaylatacaklardır.
c) Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından adayın sisteme girmiş olduğu bilgi belgeler kontrol edildikten sonra Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden en geç 02.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar onaylayacaklardır.
d) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
e) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi ve DİBBYS (İKYS) yetkilisi sorumlu olacaktır.
f) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
g) Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesi “DUYURULAR” bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.

4. SINAVLAR

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas Ve Usulleri İle Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak Ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar Gereğince, Yurt Dışında Görevlendirilecek Personel,
1- Mesleki Yeterlilik Sınavı
2- Temsil Yeteneği Sınavı
olmak üzere iki aşamalı seçme sınavına tabi tutulur. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar Temsil Yeteneği Sınavına katılırlar.

4.1. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE KONULARI

a. Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı (MBSTS) ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.
b. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı aşağıdaki konuları kapsar;
- Kur’an-ı Kerim: Tecvit kuralları ve uygulaması, Meharic-i Hurûf, ezber olarak Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurât, Rahmân sureleri ve Amme cüzü,
- Tefsir: Kur’an-ı Kerim Meâli, Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları, Kur’an Yolu Tefsiri, Hadis: Riyazu’s-Sâlihîn,
- Fıkıh: İslâm İlmihali, İslâm Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dinî Meseleler,
- İslam Tarihi: Peygamberimizin Hayatı,
- Fıkıh, Tefsir ve Hadis Usulü, Kelam, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi,
- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurumsal yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları,
- Hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman
ülke ve topluluklarının dîni ve sosyo-kültürel yapısı, millî tarih, coğrafya ve genel kültür konuları.

4.2. TEMSİL YETENEĞİ SINAVI VE KONULARI

a. Temsil yeteneği sınavı, Komisyon marifetiyle sözlü sınav şeklinde yapılır.
b. “Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas Ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar” doğrultusunda; Sınavda adayların atanacakları görevin gerektirdiği niteliğe ve temsil yeteneğine sahip olup olmadıkları Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından belirlenecek Aday Değerlendirme Formunda yer alan konu başlıkları çerçevesinde değerlendirilir.

5. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
5.1. MESLEKİ YETERLİLİK SÖZLÜ SINAVI

a. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.
b. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için yazılı sınav (MBSTS) puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.
c. Mesleki Yeterlilik Sınavının başarı sıralaması aritmetik ortalaması en yüksek puandan başlayarak yapılır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılır.

5.2. TEMSİL YETENEĞİ SINAVI

a. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Temsil Yeteneği Sınavında 100 tam puan üzerinden her aday için ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın temsil yeteneği sınav puanı belirlenir.
b. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Temsil Yeteneği Sınavı’ndan en az 70 (yetmiş) puan alan adayların, bu puanları ile Mesleki Yeterlilik Sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılır.

6. SINAV SONUÇLARI

Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

7. DİĞER HUSUSLAR

a. Başkanlık, sınav ve görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilir.
b. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların sınavı kazanıp yurt dışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair başvuru makamına
hitaben yazılmış dilekçeyi müracaat esnasında sisteme yükleyeceklerdir.
c. Adaylar Adli Sicil kaydına dair belgeyi sisteme yükleyeceklerdir. (E-devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)
d. Bu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını ve seminerleri tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan personel, planlanan göreve gitmekten imtina etmesi halinde, hakkından feragat etmiş sayılacak, bu amaçla açılacak yurt dışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaktır.
e. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.
f. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerini, yurtdışında yaptığı görev süresine bakılmaksızın geri döndürmeye yetkilidir.
g. Sınava dair her türlü duyuru Başkanlığımız web sayfası DUYURULAR bölümünde yapılacaktır.
h. Yapılan duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
i. Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

Kaynak: Diyanet Haber
banner249
Yorumlar (7)
Ayhan bbasioglu 12 ay önce
Selâmün Aleyküm bende on lisans mezunuyum Arabcam iyidir konuşma iyi konuşurum belgem yok her hangi bir kurstan belge alsam geçerli olurmu Teşekkürler
Hafız 12 ay önce
Ne şans be hep 27,28 de kaldık YDS sınavindan nasip
Yunus 12 ay önce
Neden bizim yorumlarimizi paylaşmıyorsunuz burada bile ayrimcilik var adaletli olun
Garip Yolcu 12 ay önce
Kısa sürelide olduğu gibi hafız olanlar için de ayrı kontenjan olabilirdi.
İmam 12 ay önce
İlahıyat mezunu diye, yüksek lisans mezunu diye ayrı ayrı kategoriler olmalı
Vaiz 12 ay önce
Norveç yüksek lisans mezunu istiyormuş. Kesinlikle ayrıca değerlendirilmeli
Ibr 12 ay önce
Kurum ici ikö mülakat sınavı ne zaman olacak
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?